Pasikalbėkime

Projektai finansuojami iš Europos sąjungos struktūrinių fondų


UAB „Dovaina“ įgyvendina projektą, skirtą mažinti sunaudojamo iškastinio kuro kiekį

UAB „Dovaina“ įgyvendina projektą „Alternatyvaus kuro diegimas“, bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“. Projekto tikslas – mažinti sunaudojamo iškastinio kuro kiekį, keičiant jį alternatyviuoju, bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pramonės įmonės veikloje.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Dovaina“ savo veikloje įdiegs naują alternatyvaus kuro įrangą ir įrengs saulės elektrines. Šios investicijos leis UAB „Dovaina“ sutaupyti 381,23 MWh/m pirminės energijos ir sumažinti CO2 išmetimą 94,32 t/m. Taip pat bus sukurtos 6 tvarios darbo vietos.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 324 900,00 Eur

Iš Europos Sąjungos teisingos pertvarkos fondo projekto įgyvendinimui skiriama – 1 126 165,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2024-02-12
Projekto vykdymo pabaiga – 2026-08-31

UAB „Dovaina“ įgyvendina projektą „Inovatyvių darnos principus atitinkančių duonos srautinio pakavimo technologijų ir įrenginio vystymas“, Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0001, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė (projekto biudžetas – 1.506.722,79 €, skirtas finansavimas – 936.684,50 €).

Projekto tikslas – sukurti duonos gaminių srautinio pakavimo įrenginį, adaptuojamą pakavimui pritaikant darnios plėtros kriterijus atitinkančias medžiagas.

Iki šiol rinkoje nei vienas gamintojas nėra sukūręs analogiško įrengimo. Planuojama, kad naujai sukurto įrenginio pagrindiniai klientai bus duonos ir kitų konditerijos gaminių įmonės, tačiau įrenginys sudarys galimybes išplėsti klientų ratą ir pasiūlyti įrengimą ir kitoms maisto pramonės įmonėms.

Projekte numatytų veiklų trukmė – 36 mėn.

UAB „Dovaina“ 2019  m. kovo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB Dovaina eksporto plėtra“.

Pagrindinis projekto tikslas – naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, dalyvaujant užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produkciją. Projekto metu įmonė sudalyvaus 8 tarptautinėse parodose tikslinėse ir prioritetinėse eksporto rinkose.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. kovo mėn. 31 d.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.

Bendra šio projekto vertė – 83 464,00 Eur, iš kurių  41 732,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Dovaina” investicijos į skaitmeninės technologijos diegimą

UAB „Dovaina“ įgyvendino projektą „UAB „Dovaina“ investicijos į skaitmeninės technologijos diegimą“, Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0016, pagal priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas UAB “Dovaina” darbo našumo augimui, įvesti įmonės proceso skaitmeninimo technologijas į gamybos procesus, taip užtikrinant pakankamus gamybinius pajėgumus ir aukštesnį skaitmeninimo lygį.

Projekto metu buvo įdiegta nauja įranga su skaitmenine technologija, įdiegta vieninga įmonės išteklių valdymo sistema su integruota operatyvaus gamybos valdymo sistema.

Bendra projekto vertė – 792 659,69 Eur, skirtas finansavimas – 235 029,35 Eur., skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018-07-11 – 2023-09-01
Projekto vykdytojas: UAB „Dovaina“

www.esinvesticijos.lt

UAB „Dovaina“ įgyvendina projektą „Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių sukūrimas”

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2019 m. vasario 19 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  2022 m. gegužės 18 d. 

UAB „Dovaina“ įgyvendina projektą “ Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių sukūrimas” (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-0119) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – UAB „Sinkroteksas“.

UAB „Dovaina“ projekto tikslas – optimizuoti ir užtikrinti tausojamąjį duonos ir konditerijos gaminių gamybos procesą, sukuriant inovatyvius duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginius.

Įgyvendinant projektą, bus siekiama sukurti inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo sistemų modelius, kurie leistų paruošti iškeptus duonos ir konditerijos gaminius tolimesniam apdirbimui, užtikrinti kokybišką jų tolimesnį apdorojimą, neprarandant ir išlaikant maksimalią jų kokybę ir ilgaamžiškumą, optimizuoti ir robotizuoti duonos ir kt. konditerinių gaminių vėsinimo, pjaustymo ir pakavimo į pirminę ir antrinę pakuotes procesus, didinti gamybos našumą, sąlygoti individualių, didelių ir mažų užsakovų  reikalavimų gamybos įrangai atitikimą. Norint užtikrinti šių inovatyvių įrenginių modelių praktinį panaudojimą ir patikrinti jų efektyvumą realiomis sąlygomis, taip pat bus kuriami duonos vėsinimo, pjaustymo ir pakavimo sistemų prototipai. Pabrėžtina, kad iki šiol rinkoje nei vienas gamintojas nėra sukūręs analogiškų sistemų, kurios tarpusavyje būtų nepriekaištingai suderintos ir pasižymėtų aukščiau  išvardintomis savybėmis. Projekto metu, atlikus tyrimus bei bandymus, bus išgauti geriausi parametrai duonos ir konditerijos gaminių apdirbimui bei pasirengta naujų įrenginių gamybai.

Naujai sukurti produktai bus itin paklausūs rinkoje tarp mažų ir vidutinių įmonių, aptarnaujančių regioninius vartotojus ar siūlančių rinkai išskirtinius, tam tikram vartotojų segmentui skirtus duonos ir kt. konditerinius gaminius.

Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos:

Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių modelių kūrimas, testavimas ir patikrinimas, imituojant realias sąlygas;
Inovatyvių duonos vėsinimo, pjaustymo, pakavimo ir sudėjimo į dėžes įrenginių prototipų (bandomosios versijos) kūrimas ir išbandymas bei demonstravimas realioje veikimo aplinkoje;
MTEP infrastruktūros, reikalingos įgyvendinti projekto veiklas, įsigijimas.

Bendra projekto vertė – 1.843.202,85 Eur. Skirtas finansavimas – 1.201.997,08 EUR.

UAB „DOVAINA“ darbo našumo didinimas, gaminant naujus produktus

UAB „Dovaina“ sėkmingai tęsia projektinę veiklą ir 2017 metų pabaigoje pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Dovaina“ darbo našumo didinimas, gaminant naujus produktus“ pagal priemonę 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+.

UAB “Dovaina“ įgyvendinusi priemonės „Intelektas” veiklas sukūrė „DPPL-BETA” prototipą. Šiuo projektu bus žengiama toliau, ir tikslingai naudojamos ES lėšos, kurios užtikrins įmonės konkurencingumo augimą, galimybę optimaliai išnaudoti turimus techninius bei žmogiškuosius išteklius bei siekiant užsibrėžtų įmonės veiklos rodiklių. Projekto dėka bus sukurtas unikalus produktas „Duonos ir kitų gaminių automatinė pjaustymo ir pakavimo linija“; taip pat bus:

– vykdomas projekto „Duonos pjaustymo ir pakavimo linija – DPPL Beta“ tęstinumas;
– ženkliai padidintas įmonės darbo našumas;
– padidinti esami gamybos pajėgumai, o šiuo metu gaminama produkcija papildyta naujo tipo ir modelio produkcija;
– modernizuoti esami gamybos procesai;
– išplėstas mechaninio apdirbimo gamybinis baras;
– teikiamos mechaninio apdirbimo paslaugos.

Projekto metu planuojama įsigyti technologinė įranga, pagrįsta naujausiais technologiniais sprendimais ir itin pažangiomis įrengimų charakteristikomis: automatizuotas kompiuterinis valdymas, įdiegta automatinė kokybės valdymo sistema, uždaras technologinis procesas. Be to, įsigyta inovatyvi įranga sąlygos gamybos sąnaudų ekonomiškumą, procesų ir produktų ekologiškumą, procesų optimizavimą bei gamybos procesų spartą. Įranga, kurią planuojama įsigyti, rinkoje yra 2 metus.

Taip pat, kaip viena iš Projekto veiklų, numatytos investicijos į rekonstrukcijos darbus. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu turimos patalpos nėra pritaikytos naujos gamybos linijos diegimui, projekto metu planuojami rekonstrukcijos darbai, kurie bus atliekami UAB „Dovaina“ pastate, esančiame įmonei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, Kaišiadorių rajone, adresu: Uolės g. 16, Dovainonyse, kuriose vėliau ir vyks visos projektinės veiklos.

Projekto tikslas – Inovacijų diegimas UAB „Dovaina“ gamybos procesuose.

Projekto veiklos:

– gamybinio pastato rekonstrukcija (rekonstruotas 1 pastatas): rekonstruoti pastatą ir pritaikyti naujos linijos diegimui ir veiklai;
– modernios įrangos įsigijimas (įsigyta 16 įrengimų);
– aukštesnės kompetencijos darbuotojų įdarbinimas (įdarbinta 20 darbuotojų).

Tikslinė grupė: maisto pramonės įmonės, užsiimančios duonos gaminių gamyba.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2020 m. lapkričio mėn.

Bendra projekto vertė 3.099.239,00 Eur, iš kurių 1.394.657,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.